Diaconie PGDH

De taken van de diaken

Dienen, delen, doen
Diaconaat gaat om dienen, delen en doen in navolging van Jezus. Hij is voor ons de bron en het voorbeeld. Door ons diaconale handelen zijn we herkenbaar als zijn volgelingen en eren we God.

Diaconaat doe je zelf!
Daadwerkelijke liefde is het werk van de hele gemeente. Diaconaat is dus niet uitbesteed aan een college van diakenen!

En ik als diaken dan?
De gemeente is diaconaal en de diakenen hebben als taak om het diaconale werk in en van de gemeente te stimuleren, te coördineren en te faciliteren! Concreet betekent het dat je als diaken diaconaat uitlegt, mensen enthousiast maakt, hen er bij helpt, diaconaat mogelijk maakt, het voordoet en het denkwerk vooraf doet.

Over kerkmuren heen
Niet iedereen is een broer of zus in het geloof. Maar iedereen is wel een naaste en we moeten onze naaste liefhebben als onszelf. Diaconaat is daarom nooit beperkt tot binnen de kerk. En juist in onze directe omgeving mogen we in daden de liefde van Christus laten zien!

Ouderling en diaken, een goed team
Eigen profiel maakt stabiel. Weet waar je focus als diaken ligt. Ken ook de focus van de ouderling. Werk van daaruit samen en behandel elkaar niet als concurrenten.

Huisbezoek
Wat hebt u nodig en wat heeft u te geven? Dat zijn voor diakenen belangrijke kernvragen voor het huisbezoek.

Bijbel lezen en bidden
De Bijbel en het gebed zitten ook in het arsenaal van de diaken. Een diaconale gemeente bouwen is een volop geestelijke zaak! Ga er bewust mee om in je eigen leven en ga er vrijmoedig mee om in je ambtswerk!

Toerusten
Toerusten van de gemeente is belangrijk en vraagt om bewustwording en informeren, inspireren en activeren! Vergeet daarnaast ook je eigen toerusting niet. Je kunt immers niet doorgeven wat jezelf niet hebt.

Bemoedigen en vertroosten
Alleen het evangelie van Jezus Christus biedt écht troost. Die troost geef je toch graag aan anderen door?!

Opsporing verzocht
Niemand loopt te koop met zijn financiële problemen. Als diaken is het belangrijk om risicogroepen in beeld te hebben en gericht signalen op te vangen.

Handreiking financiële steun
Het is belangrijk dat het probleem goed wordt geïnventariseerd. De persoon in kwestie blijft zelf verantwoordelijk. De diaconie biedt geen garantie van het welvaartsniveau, maar kan wel helpen

Begeleiden na doorverwijzen
Na doorverwijzen naar professionele hulp houdt je taak als diaken niet op. Blijf contact houden, kijk waar praktische hulp nodig is en organiseer die dan.

Meer dan een sprintende diaken
Er zijn diverse aanknopingspunten om diaconaat ook in de eredienst vorm te geven. Diaconaat ontspringt aan de avondmaalstafel. Probeer dat als diaconie ook zichtbaar te maken!

WMO: Noaberschap anno 2013
Er is veel over de WMO te zeggen, maar maak in elk geval gebruik van de kansen die deze wet biedt. De WMO prikkelt ons om weer diaconaal te zijn in de directe omgeving van onze kerken.

Stormachtige veranderingen
De komende jaren gaat er veel veranderen in onze samenleving als het om zorg gaat. Bereid je daar als diaconie op voor zodat je beschutting kunt bieden aan mensen die in de kou zijn komen te staan.

Sociale kaart
Een sociale kaart geeft informatie over instellingen op het gebied van zorg, welzijn en hulpverlening. Voor jou als diaken is het is handig om te weten welke voorzieningen er bij jou in de buurt zijn.

Doordacht diaconaat
Diaconaat is te belangrijk om aan het toeval over te laten. Een planmatige aanpak heeft duidelijke voordelen en draagt bij aan het realiseren van je doelstelling: een diaconale gemeente.

Jong geleerd!
Jong geleerd, oud gedaan! Wees proactief in het toerusten van je jongeren.