Financiƫn Diaconie PGDH

Baten en Lasten diaconie
begroting begroting rekening rekening
2018 2017 2016 2015
BATEN      
Rentebaten en dividenden 12.000 17.950 13.528 19.166
Bijdrage levend geld 15.000 18.000 16.332 17.330
Door te zenden collecten en bijdrage derden 10.000 11.750 7.883 10.313
Totaal baten 37.000 47.700 37.743 46.809
LASTEN
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten 4.250  4.715 5.705 4.460
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen 3.580 4.400 4.077 4.329
Kosten beheer en administratie 945 1.122 812 599
Rentelasten / Bankkosten 2.470 3.450 2.332 2.885
Diaconaal werk plaatselijk 8.200 11.050 2.556 2.970
Diaconaal werk regionaal / Provinciaal / landelijk 8.000  14.300 13.983 9.923
Diaconaal werk wereldwijd 9.555 11.860 5.328 10.175
Totaal lasten 37.000 50.897 34.793 35.341
Saldo baten en lasten - -3.197 2.950 11.468